Download hier de gratis e-books!

Algemene voorwaarden

Consumentenvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Branchevereniging VHG zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2011. Inhoud

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer:

De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die lid is van Branchevereniging VHG en die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

Werkzaamheden:

Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

Materialen:

Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen; Zand, grond, teelaarde en compost.;

Dode materialen:

Alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

Consument:

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met ondernemer.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD / DE OFFERTE

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.

2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende   gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.

6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.

a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werk zaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.

b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.

8. Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaam- heden niet aan de ondernemer wordt verstrekt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.

11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekend gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

2. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te          verstrekken.

6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog ont- trokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

ARTIKEL 5 - DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan hij met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.

ARTIKEL 6 - ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd – bij voorkeur schriftelijk – met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen.

ARTIKEL 7 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

1.Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De onder- nemer is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

2.Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3.Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 8 - DE AFLEVERING / DE LEVERTIJD

Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na de uitvoering van de werk- zaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT

1.De ondernemer staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

2.Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.

3.In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende materialen tot maximaal 10% van de prijs van die levende materialen worden vergoed, alsmede maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.

4.De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 10 - OPSCHORTING

1.In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn ver- plichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

2.Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werk- zaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaam- heden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3.Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

4.Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 11 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte opgenomen en zijn voor rekening van de consument. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 7 lid 2 en 3, bij de consument in rekening gebracht.

ARTIKEL 12 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

ARTIKEL 13 - DE BETALING

1.Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer,verwerken en/of aanbrengen.

2.Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

4.Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen

en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

5.De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte. Personeelsleden van

de ondernemer zijn niet bevoegd betalingen in ontvangst te nemen, tenzij zij hier uitdrukkelijk en

schriftelijk toe worden gemachtigd.

6.Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

ARTIKEL 14 - NIET-TIJDIGE BETALING

1.De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalings- herinnering zendt en (daarmee) de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

2.Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3.Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.

4.Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.

ARTIKEL 15 - EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT

1.Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

2.Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschul- digd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

1.Bij het overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2.De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

1.De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toege- bracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.

2.Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

3.Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

4.De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. Indien de consument een hoger maximum aan aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient de consument dit voor het sluiten van de overeenkomst kenbaar te maken. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe in dat geval voor vermeld bedrag een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

5.De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

6.De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.

7.De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

8.De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

9.De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroeg- tijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 18 - KLACHTEN

1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.

2.De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.

3.Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na

beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

4.Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de consument

zijn rechten ter zake verliest.

5.Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is

voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 19 - GESCHILLENREGELING

1.Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeen- komsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).

2.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

3.Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4.Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de onder- nemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 20 - NAKOMINGSGARANTIE

1.Stichting Garantiefonds Groen staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie door de leden van Branchevereniging VHG, tenzij het lid van Branche- vereniging VHG besluit het bindend advies binnen 2 maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Garantiefonds Groen aan de consument uitgekeerd, onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag cedeert aan de Stichting Garantiefonds Groen. Voor het meerdere heeft de Stichting Garantiefonds Groen een inspanningsverplichting om er voor te zorgen dat het lid van Branchevereniging VHG het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan de Stichting Garantiefonds Groen over te dragen waarna deze organisatie op naam en kosten van de Stichting Garantiefonds Groen de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

2.Stichting Garantiefonds Groen verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

– Aan het lid is surseance van betaling verleend.

– Het lid is failliet verklaard.

– De bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Stichting Garantiefonds Groen aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 21 - AFWIJKING

Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 22 - WIJZIGING

Branchevereniging VHG zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

ARTIKEL 23 - SLOTBEPALING

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn, gehoord de vakgroep Hoveniers, vastgesteld door de ledenraad van Branchevereniging VHG en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980.

2.Artikel 20 van deze Algemene Voorwaarden is tot stand gekomen in overleg met de Stichting Garantiefonds Groen.

Business-to-business voorwaarden

 

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de ondernemer:

De ondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die lid is van de Branchevereniging VHG en die de navolgende werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.

b. werkzaamheden in de zin van deze voorwaarden:

1. het voorbereiden en uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden voor de aanleg en/of onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen, tuinen en overige groene ruimten, zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden worden eveneens door onderhavige algemene voorwaarden beheerst.

2. het leveren van materialen in verband met de hier, onder punt 1, genoemde werkzaamheden.

3. het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen voor de werkzaam- heden en de uitvoering daarvan.

c. materialen:

 • levende materialen: goederen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen.

• zand, grond, teelaarde en compost.

• dode materialen: alle overige materialen, waaronder producten die binnen de opdracht/het vakgebied van de ondernemer vallen.

d. opdrachtgever:

Iedere rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, niet zijnde consument, die aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, als onder B en/of C omschreven.

e. consument:

Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

f. aanneemsom:

Het totaalbedrag dat tussen opdrachtgever en aannemer van te voren is vastgesteld voor het verrichten van de daarbij overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.

g. regiewerk:

Alle werkzaamheden tussen opdrachtgever en aannemer, overeengekomen als bedoeld onder b, waarbij de prijs wordt bepaald naargelang de gewerkte tijd en de verwerkte mate rialen, op basis van een vooraf overeengekomen uurloon en prijs voor de materialen.

h. uurloon:

De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van een uur door een persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden voor de ondernemer rechtens geldende loonregelingen, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem in het kader van de overeengekomen opdracht werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

i. bedragen en prijzen:

Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes of overeenkomsten, zijn exclusief BTW.

 Artikel 2 – toepasselijkheid en bekendmaking

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbestedingen, alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, koop- en verkoopovereenkomsten, alsmede alle andere overeenkomsten van de ondernemer met opdrachtgever.

2. De ondernemer verstrekt deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn te downloaden van de website van Branchevereniging VHG (www.vhg.org).

3. De ondernemer wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voor- waarden van de hand.

 Artikel 3 – de offerte/het aanbod

1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, stelt de ondernemer zich op de hoogte van alle met de uitvoering van het werkverband houdende relevante informatie. De opdrachtgever heeft de plicht aan de ondernemer uit eigen beweging alle voor de juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie te verstrekken.

2. De ondernemer brengt schriftelijk offerte uit.

3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.

4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de door de opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijvingmoet voor de opdrachtgever voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte mogelijk te maken. Verder bevat de offerte zoveel als mogelijk de (werk-)tekeningen en – berekeningen, alsmede de geldigheidsduur ervan en het aanspreekpunt bij de ondernemer.

5. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zo berusten de auteursrechten hiervan bij de ondernemer. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van deze rechten.

6. Het is de opdrachtgever verboden materiaal van de ondernemer, waarop intellectuele eigendomsrechten -waaronder auteursrechten- rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor uitvoering van het werk niet aan de ondernemer wordt verstrekt zal, tenzij hierover een andere afspraak is gemaakt, de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14 dagen na datum van de beslissing aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de opdrachtgever is het zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de ondernemer/auteursrechthebbende niet toegestaan het ontwerp zelf of door derden uit te voeren of te laten uitvoeren. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkostenaan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

7. In de offerte is vermeld wanneer met de (uitvoering van de) werkzaamheden wordt begonnen en wordt een indicatie afgegeven van het moment waarop de werkzaamheden worden opgeleverd.

8. De offerte geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Bij regie doet de ondernemer een nauw- keurige opgave van de prijsindicatoren zoals het uurtarief van de mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.

9. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.

10. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

Artikel 4 – de overeenkomst

1. De overeenkomst tot aanneming van werk, tot het verrichten van regiewerk en/of van koop of verkoop, als- mede de aanvulling en/of wijziging daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de op- drachtgever. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk en met inachtneming van het in artikel 4 leden 2 en 4 bepaalde.

2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze ver- volgens overhandigt, dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na de offertedatum, tenzij in de offerte schriftelijk is aangegeven.

3. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. Alsdan zijn de leden 2 en 3 vervolgens opnieuw van toepassing.

4. De offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn aanvaard, indien en op het moment dat de opdrachtgever ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat respectievelijk toestaat dat met de uitvoering van het werk door de ondernemer wordt begonnen.

5. De ondernemer is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden de ondernemer niet, tenzij hij dit schriftelijk bevestigt.

6. De ondernemer is verplicht om zich voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn plicht om alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.

Artikel 5 – Prijswijzigingen

Tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet en/of CAO voortvloeien, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 6 – Wijzigingen in de overeenkomst

1. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en vastgelegd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in artikel 5.

2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en, voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, worden geoffreerd en eerst na schriftelijke akkoordbevinding worden uitgevoerd.

Artikel 7 – Leveranties

1. Alle leveranties door de ondernemer worden, behalve wanneer deze onderdeel vormen van de overeen- gekomen aanneemsom en dus in de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, onverminderd de ver- schuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

2. De ondernemer staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwali- tatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepa- lingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor de ondernemer kenbare bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: Bij beschadiging van materialen dient de opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk bij de ondernemer te reclameren, bij in gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient de opdrachtgever dit ook op het ontvangstbewijs aan te tekenen.

3. Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door de ondernemer ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht. In die laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).

4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- en/ of tijdelijke terreinomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, heeft hij het recht – zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de om- standigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. De ondernemer heeft daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd materiaal noodzakelijk is.

Artikel 8 – Oplevering

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 9 – Transportrisico’s

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle zaken vervoerd voor risico van de ondernemer.

Artikel 10 – Betaling/niet-tijdige betaling

1. Facturen dienen door de opdrachtgever te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum en op de wijze in de overeenkomst aangegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Compensatie of schuld- vergelijking wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

3. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Dit verzuim wordt ook niet opgeheven in het geval de opdrachtgever na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering van de ondernemer ontvangt en de opdrachtgever aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.

4. Over (het gedeelte van) de betaling die niet-tijdig is verricht, is de opdrachtgever aan de ondernemer rente verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van de algehele voldoening. Deze rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle kosten die de ondernemer moet maken ter incasso van zijn vordering; zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

5. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrij- dend worden betaald.

6. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor bepaalde tijd op te schorten.

Artikel 11- Afspraken door personeel

1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 12 – Milieuaspecten bij uitvoering van werkzaamheden

1a.De ondernemer zal zorgen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststof- fen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.

1b.De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoudt de ondernemer zich het recht van een bezitloos pandrecht voor op een zaak, tot zekerheidsstelling van al hetgeen de opdrachtgever aan de ondernemer verschuldigd is of zal worden, uit welke hoofde dan ook. De opdrachtgever dient op eerste verzoek van de ondernemer een bezitloos pandrecht op deze zaak te vestigen.

Artikel 14 – Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdruk- kelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging van deze overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 15 – Overmacht

1. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever om een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat voorbereidende en/of andere werkzaamheden bij de opdracht- gever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van deze verplichtingen van de ondernemer niet moge- lijk is langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd hetgeen hij reeds heeft verricht en/of geleverd afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16 – Uitvoering van werkzaamheden en contractbeëindiging

1. Bij het overlijden van de ondernemer vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene titel niet verplicht dit werk verder uit te voeren of te voltooien, maar eindigt de opdracht. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, ver- minderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer dan verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

2. Devorderingtotbetalingvanalhetgeenverschuldigdis,isdoordeondernemeriniedergevalonmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de opdracht-

gever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

3. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsanerings- regeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surséance van betaling heeft ingediend. Tevens heeft de ondernemer in deze gevallen recht op ontbinding van de overeen- komst, onverminderd het recht van de ondernemer om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

1a.De ondernemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. Deze aansprakelijkheid reikt niet verder dan uit de wet voort zou vloeien. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

1b.Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden om- schreven, een beroep is gedaan.

3. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/ bij uitvoering van de overeenkomst tot maximaal het bedrag dat ter zake door de aansprakelijkheids- verzekeraar van de ondernemer wordt uitgekeerd, zulks met een maximum van € 1.000.000,- per gebeurtenis. Indien de opdrachtgever een hoger maximum aan aansprakelijkheid overeen wenst te komen, dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer kenbaar te maken. De ondernemer sluit alsdan daartoe een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van grove schuld of opzet van de ondernemer.

4. De eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt de aansprakelijkheid van de ondernemer niet verder dan op basis van de garantie- bepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de ondernemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.

5. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de ondernemer niet, respectievelijk niet meer aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking met bij de opdrachtgever aanwezige grond vermenging is opgetreden.

6. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer, indiende ondernemer schade heeft veroorzaakt doordat door of namens de opdrachtgever onvoldoende, onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

7. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking geen enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van grond,bodem of teelaarde.

9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

Artikel 18 – Klachten

1. Uitsluitend schriftelijke klachten over zichtbare gebreken in uitvoering van het werk als de levering van materialen, ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, worden door de ondernemer in behandeling genomen. Overige schriftelijke klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materi- alen dienen uiterlijk 60 dagen na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van materialen te zijn ontvangen.

2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van een klacht niet opgeschort.

3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van dan wel de uitvoering van het werk en/of levering van materialen.

Artikel 19 – Geschillenregeling

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Iedere partij heeft het recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw, indien de oorzaak van het geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is gestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten. Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden voorgelegd zijn onderworpen aan de Statuten. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Raad van Arbitrage, Stationsplein 29/3 hoog, 3511 ED Utrecht (telefoon (030) 234 32 22, fax (030) 230 01 25). Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermee akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.

Artikel 20 – Slotbepaling

De algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de Ledenraad van Branchevereniging VHG en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980. Deze voorwaarden treden in werking per 19 april 2010.